top of page

                                                                 ADMITEREA LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

                                                                          "EPISCOP IOAN POPASU" – CARANSEBEŞ

                                                                               

SEMINARUL TEOLOGIC DIN CARANSEBEŞ

  • ŞCOLARIZEAZĂ ŞI FETE !

PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS, SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE

1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.

2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, romano-catolice de limba maghiară, grecocatolice, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

3.1. anexa la fișa de înscriere;

3.2. certificat de naştere – copie;

3.3. fişa medicală în original;

3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

8) Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel : APT = (VCR + VA)/2, unde:

 - VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

 - VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.

9) Pentru profilul teologic, specializarea ghid turism religios examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel : APT = (VCR + VA)/2, unde:

- VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

- VA = media la proba de verificare a aptitudinilor.

10) Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

11) În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.

12) Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ.

13) Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării ghid turism religios și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru candidații menționați la punctul 11, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

IMPORTANT!

  • Înscrierea candidațiilor 15-16 Mai 2023 

  • Susținerea probelor de aptitudini 17-19 Mai 2023

  • Afișarea rezultatelor: 22 Mai 202

 

   LA NOI AI ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL DE CALITATE CARE ÎŢI ASIGURĂ FORMAREA INTEGRALĂ PE CARE ŢI-O  

    DOREŞTI!

   URMEAZĂ-ŢI VOCAŢIA!

 

PROBA SCRISĂ

 

Proba scrisă constă dintr-o lucrare al cărei subiect se elaborează din programa şcolară  de  Religie, clasele a VII-a şi a VIII-a. Vor fi luate în calcul următoarele subiecte:

1. Decalogul: importanța lui în viața omului, clasa a V-a;

2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine, clasa a VI-a;

3. Rugăciunea „Tatăl nostru”, clasa a VI-a;

4. Sfintele Taine în viața creștinilor, clasa a VIII-a;

5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului, clasa a VIII-a;

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii, clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii, clasa a VIII-a;

   Lecțiile de la proba scrisă se pot descărca de aici :

   Pentru arhivă aveți nevoie de aplicația Winrar

 

MENŢIUNI:

1. Proba orală este apreciată cu calificativul „admis“ sau „respins“.

2. Proba scrisă este evaluată cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la această probă este 6.00. Nota finală la probele de aptitudini este nota obţinută la proba scrisă.

3. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfasurare a admiterii în învaţamântul liceal de stat: MFA = (MA + APT) : 2, unde: MA = media de admitere;     APT = nota finală la probele de aptitudini; MFA = media finală de admitere.

CONDIŢII DE ADMITERE

 

  • Media generală de absolvire a claselor V-VIII să fie minim 7,00; iar la purtare minim 9,00

  • Recomandarea Consiliului parohial şi

  • Binecuvântarea Chiriarhului locului

 

   La Seminar studiezi discipline de cultură generală din domeniul filologic, armonios îmbinate cu discipline teologice care îţi vor asigura o perspectivă spirituală asupra vieţii. Finalizarea studiilor se realizează prin examen de bacalaureat la disciplinele ROMÂNĂ, ISTORIE, GEOGRAFIE sau LOGICĂ şi examen de atestat.                    

  

  Date de contact: str. Ardealului, nr. 29, Caransebeş

                   Tel. O255/512666

EXAMENUL DE BACALAUREAT

 

   Examenul de Bacalaureat pentru anul școlar 2021-2022, începe cu probele de competență lingvistică: comunicare orală în Limba română ( proba A), urmată de evaluarea competențelor digitale (proba D) și de proba de competență lingvistică într-o limbă străină, de circulație (proba C). A doua parte e examenului este formată din probele scrise. Acestea încep cu proba la Limba și Literatura Română (Ea), proba obligatorie a profilului  (Istorie) (Ec), iar ultima probă este cea la alegerea profilului și specializării (Geografie, Logică etc) (Ed).

   Pentru o mai bună pregătire a elevilor noștri, în vederea promovării examenului de Bacalaureat, în cadrul unității noastre se desfășoară activități de remediere școlară, care s-au dovedit a avea rezultate deosebite, prin ridicarea ratei de promovabilitate a bacalaureatului. Prin intermediul acestor activități se va asigura egalitatea şanselor pentru toţi elevii în ceea ce privește participarea și promovarea examenului de bacalaureat, utilizând un program de pregătire bine pus la puncte pentru elevii implicați.    

   De asemenea, orele suplimentare de pregătire sunt menite să asigure tehnicile de învăţare individuală, formarea caracterului moral al elevilor şi a iniţiativei proprii în alegerea carierei. Activitățile au ca scop principal aprofundarea cunoștințele din programa școlară în vederea participării și promovării probelor scrise la bacalaureat (limba română, istorie, geografie și logică), precum și îmbunătățirea capacității de comunicare în vederea susținerii competențelor lingvistice de la probele orale (limba română, engleză și franceză) și a competențelor digitale. Aceste activități sunt menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor referitor la organizarea de ore suplimentare de remediere a cunoștințelor per disciplină de bacalaureat. Astfel, orele de limba română, istorie, geografie, logică dar și cele de limba engleză și franceză vor contribui la remedierea cunoștințelor și, prin urmare, elevii vor beneficia de mai mult sprijin și se vor simți mult mai încurajați să participe și să promoveze examenul de bacalaureat, scopul final al acestor activități de remediere.

EXAMENUL DE ATESTAT

 

   Examenul de atestat teologic se adresează elevilor din clasa a XII-a și se organizează înaintea examenului de bacalaureat, în luna mai a fiecărui an școlar, în cadrul unității noastre școlare. Acesta constă în realizarea și susținerea unei lucrări de atestat cu o tematică specifică profilului teologic (istorice, biblice, sistematice) și susținerea unei probe orale din verificarea cunoștiințelor la disciplinele practice (Liturgică, Tipic, Omiletică, Catehetică și Muzică bisericească).

   Asemenea bacalaureatului și examenul de atestare teologică este pregătit și aprofundat prin activități de remediere școlară. Acestea vizează remedierea cunoștințelor de Tipic-Liturgică, Catehetică-Omiletică şi Muzică bisericească, necesare promovării examenului de certificare a competenţelor profesionale. Prin intermediul acestor activități se propune pregătirea suplimentară a elevilor clasei a XII-a, pentru aprofundarea cunoștințelor esențiale de cunoaștere a modului în care se oficiază serviciul divin public, dobândirea dexterităților predicatoriale necesare în activitatea misionar-pastorală a Bisericii, precum și îmbunătățirea cântării liturgice, activități necesare promovării examenului de certificare a competențelor profesionale.

Sesiunea august - septembrie 2022

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă

19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D

26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

31 august 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

1 – 2 septembrie 2022 Rezolvarea contestațiilor

bottom of page