top of page

                                                                 ADMITEREA LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

                                                                          "EPISCOP IOAN POPASU" – CARANSEBEŞ

                                                                               

SEMINARUL TEOLOGIC DIN CARANSEBEŞ

 • ŞCOLARIZEAZĂ ŞI FETE !

PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS, SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE

1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.

2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, romano-catolice de limba maghiară, grecocatolice, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

3.1. anexa la fișa de înscriere;

3.2. certificat de naştere – copie;

3.3. fişa medicală în original;

3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

8) Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel : APT = (VCR + VA)/2, unde:

 - VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

 - VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.

9) Pentru profilul teologic, specializarea ghid turism religios examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel : APT = (VCR + VA)/2, unde:

- VCR = media de la verificarea cunoștințelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;

- VA = media la proba de verificare a aptitudinilor.

IMPORTANT!

 • Înscrierea candidațiilor 16-17 Mai 2024 

 • Susținerea probelor de aptitudini 22-24 Mai 2024

 • Afișarea rezultatelor: 27 Mai 2024

 

Sesiunea a II-a:

 • Înscriere candidați 5 august.

 • Desfasurarea probelor: 7 august.

 • Afișare rezultate: 8 august.

 

   LA NOI AI ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL DE CALITATE CARE ÎŢI ASIGURĂ FORMAREA INTEGRALĂ PE CARE ŢI-O DOREŞTI!

   URMEAZĂ-ŢI VOCAŢIA!

 

PROBA SCRISĂ

 

Proba scrisă constă dintr-o lucrare al cărei subiect se elaborează din programa şcolară  de  Religie, clasele a VII-a şi a VIII-a. Vor fi luate în calcul următoarele subiecte:

1. Decalogul: importanța lui în viața omului, clasa a V-a;

2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine, clasa a VI-a;

3. Rugăciunea „Tatăl nostru”, clasa a VI-a;

4. Sfintele Taine în viața creștinilor, clasa a VIII-a;

5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului, clasa a VIII-a;

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii, clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii, clasa a VIII-a;

   Lecțiile de la proba scrisă se pot descărca de aici :

   Pentru arhivă aveți nevoie de aplicația Winrar

 

MENŢIUNI:

1. Proba orală este apreciată cu calificativul „admis“ sau „respins“.

2. Proba scrisă este evaluată cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la această probă este 7.00. Nota finală la probele de aptitudini este nota obţinută la proba scrisă.

3. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfasurare a admiterii în învaţamântul liceal de stat: MFA = (MA + APT) : 2, unde: MA = media de admitere;     APT = nota finală la probele de aptitudini; MFA = media finală de admitere.

 • ORDIN nr. 5.243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 (Pag. 30, anexa 3) poate fi consultat aici:

 

CONDIŢII DE ADMITERE

 

 • Media generală de absolvire a claselor V-VIII să fie minim 7,00; iar la purtare minim 9,00

 • Recomandarea Consiliului parohial şi

 • Binecuvântarea Chiriarhului locului

 

   La Seminar studiezi discipline de cultură generală din domeniul filologic, armonios îmbinate cu discipline teologice care îţi vor asigura o perspectivă spirituală asupra vieţii. Finalizarea studiilor se realizează prin examen de bacalaureat la disciplinele ROMÂNĂ, ISTORIE, GEOGRAFIE sau LOGICĂ şi examen de atestat.                    

  

  Date de contact: str. Ardealului, nr. 29, Caransebeş

                   Tel. O255/512666

EXAMENUL DE BACALAUREAT

 • Calendar Bacalaureat se poate consulta aici:

     Examenul de Bacalaureat pentru anul școlar 2022-2023, începe cu probele de competență lingvistică: comunicare orală în Limba română ( proba A), urmată de evaluarea competențelor digitale (proba D) și de proba de competență lingvistică într-o limbă străină, de circulație (proba C). A doua parte e examenului este formată din probele scrise. Acestea încep cu proba la Limba și Literatura Română (Ea), proba obligatorie a profilului  (Istorie) (Ec), iar ultima probă este cea la alegerea profilului și specializării (Geografie, Logică etc) (Ed).

   Pentru o mai bună pregătire a elevilor noștri, în vederea promovării examenului de Bacalaureat, în cadrul unității noastre se desfășoară activități de remediere școlară, care s-au dovedit a avea rezultate deosebite, prin ridicarea ratei de promovabilitate a bacalaureatului. Prin intermediul acestor activități se va asigura egalitatea şanselor pentru toţi elevii în ceea ce privește participarea și promovarea examenului de bacalaureat, utilizând un program de pregătire bine pus la puncte pentru elevii implicați.    

   De asemenea, orele suplimentare de pregătire sunt menite să asigure tehnicile de învăţare individuală, formarea caracterului moral al elevilor şi a iniţiativei proprii în alegerea carierei. Activitățile au ca scop principal aprofundarea cunoștințele din programa școlară în vederea participării și promovării probelor scrise la bacalaureat (limba română, istorie, geografie și logică), precum și îmbunătățirea capacității de comunicare în vederea susținerii competențelor lingvistice de la probele orale (limba română, engleză și franceză) și a competențelor digitale. Aceste activități sunt menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor referitor la organizarea de ore suplimentare de remediere a cunoștințelor per disciplină de bacalaureat. Astfel, orele de limba română, istorie, geografie, logică dar și cele de limba engleză și franceză vor contribui la remedierea cunoștințelor și, prin urmare, elevii vor beneficia de mai mult sprijin și se vor simți mult mai încurajați să participe și să promoveze examenul de bacalaureat.

EXAMENUL DE ATESTAT

 

   Examenul de atestat teologic se adresează elevilor din clasa a XII-a și se organizează înaintea examenului de bacalaureat, în luna mai a fiecărui an școlar, în cadrul unității noastre școlare. Acesta constă în realizarea și susținerea unei lucrări de atestat cu o tematică specifică profilului teologic (istorice, biblice, sistematice) și susținerea unei probe orale din verificarea cunoștiințelor la disciplinele practice (Liturgică, Tipic, Omiletică, Catehetică și Muzică bisericească).

   Asemenea bacalaureatului și examenul de atestare teologică este pregătit și aprofundat prin activități de remediere școlară. Acestea vizează remedierea cunoștințelor de Tipic-Liturgică, Catehetică-Omiletică şi Muzică bisericească, necesare promovării examenului de certificare a competenţelor profesionale. Prin intermediul acestor activități se propune pregătirea suplimentară a elevilor clasei a XII-a, pentru aprofundarea cunoștințelor esențiale de cunoaștere a modului în care se oficiază serviciul divin public, dobândirea dexterităților predicatoriale necesare în activitatea misionar-pastorală a Bisericii, precum și îmbunătățirea cântării liturgice, activități necesare promovării examenului de certificare a competențelor profesionale.

bottom of page